කාර්යක්ෂම හා සඵලතාවයෙන් පිරි කාර්යාලයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන් කාර්යාලීය ඵලදායිතා මෙහෙයුම් කමිටුව හා නව්‍යකරණ ඒකකය සංවිධානය කළ ශ්‍රමදාන මාලාවේ පළමුවණ අදියර 2018.10.16 වන දින කාර්යාල පරිශ්‍රෙය්දී සාර්ථකව නිමවිය. මාණ්ඩලික නිලධාරීන් කාර්යාල නිලධාරීන්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් මේ සදහා  සහභාගි විය.

News & Events

28
Aug2017

තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රමදානය 2018

කාර්යක්ෂම හා සඵලතාවයෙන් පිරි කාර්යාලයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන්...

Scroll To Top