ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

28
Aug2017

තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රමදානය 2018

කාර්යක්ෂම හා සඵලතාවයෙන් පිරි කාර්යාලයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණෙන්...

Scroll To Top